Compania Leier – investiții de 60 milioane de euro la Iași

Compania Leier – investiții de 60 milioane de euro la Iași

Compania Leier a lansat la Iași investiții totale de 60 milioane de euro, din care aproximativ 25 milioane doar în modernizarea perimetrului fabricii și deschiderea unei secții de vibropresate din beton.

Compania Leier, unul dintre cei mai mari jucatori ai pieţei materialelor de con­strucţii din România, a inaugurat la finalul săptă­mânii trecute o nouă secție de prefabricate din beton la Iași. Grupul Leier este într‑o continuă dezvoltare pe piaţa din România, având în prezent patru puncte de lucru la nivel naţional – Unirea (2005), Iaşi (2018), Sighişoara (2020), Câţcău (2021).

Deschiderea oficială a fa­bricii de la Iași a fost re­alizată în prezenţa a peste 350 de invitaţi, parteneri ai business‑ului, oficialităţi, antreprenori, precum şi an­gajaţi, care au vizitat îm­preună fabrica şi au cele­brat investiţia realizată în acest punct de lucru. Gru­pul Leier este deţinut şi ad­ministrat de trei generaţii ale aceleaşi familii, toți prezenţi la eveniment.

Investițiile masive cu o valoare totală de aproximativ 60 de milioane de euro au fost direcționate către betonarea platformelor fabricii, amenajarea fațadelor clădirilor, crearea unei noi linii de procesare rumegus și crearea unei noi linii de concasare precum și în utilarea unei secții de producție a vibropresatelor din beton.

Evenimentul a fost marcat de câteva declarații în exclusivitate ale CEO-ului companiei, Thomas Ebner: „Suntem onorați să deschidem la Iași o secție ultramodernă ce va deservi cu dale, pavele, borduri și elemente de cofraj piața de Est a României. Rezultatele deosebite, alături de eforturile depuse în ultimii ani, au concretizat o investiție care va aduce beneficii atât mediului de afaceri local cât și comunității.

Investim constant în toate aspectele business-ului nostru: modernizarea tehnologiilor utilizate în unitățile de producție, procese de lucru sustenabile și chiar energie verde, și vreau sa menționez aici că suntem în prezent în proces de dotare a fabricilor Leier din România, printre care și cea din Iași cu panouri fotovoltaice. Suntem de asemenea focusați pe investițiile asupra modului în acre arată fabricile noastre, asupra angajaților și a condițiilor de muncă ale acestora.”

Administrat sub forma unui business de familie, Leier con­tinuă dezvoltarea sa constan­tă prin investiţii intensive şi extensive, reinvestind profitul obţinut în toate fabricile sale de la nivel naţional. Planuri­le de extindere au fost eviden­ţiate prin dorinţa de achiziţie sau de investiţie în noi punc­te de lucru, care să permită deservirea completă a pieţei româneşti cu soluţii comple­te pentru construcţii, precum şi prin investiţii contante ca­re vizează creşterea perfor­manţelor obţinute, îmbună­tăţirea calităţii producţiei şi creşterea satisfacţiei angajaţi­lor Grupului.

Thomas Ebner, CEO Le­ier România a vorbit despre fabricile Leier din România: „Noi, Familia Leier, suntem foarte mândri de fabricile noastre, căci aici, cu tehno­logia cea mai nouă şi la ce­le mai înalte standarde, fa­bricăm cele mai calitative produse. Acest lucru este po­sibil numai prin evoluţia noastră continuă şi cu inves­tiţii permanente. Este filozo­fia noastră să păstrăm în companie profiturile genera­te şi să le reinvestim. Împre­ună, dragi clienţi şi furnizori, dragi politicieni, suntem res­ponsabili să asigurăm o evo­luţie continuă în această ţa­ră frumoasă şi să asigurăm succesul reciproc.”

Despre Grupul Leier

Grupul Leier este activ în 7 ţări (Austria, Ungaria, Polonia, Slovacia, România, Croaţia şi Ucraina) în do­meniul producţiei de mate­riale pentru construcţii, co­mercializării şi service‑ul autovehiculelor premium (BMW, Mini, Hyundai şi Skoda), în cel imobiliar şi al confecţiilor metalice / in­gineriei mecanice.

Ascensiunea Grupului Le­ier către elita pieţei materia­lelor de construcţii la nivel in­ternaţional a început în urmă cu 55 de ani, prin edificarea primei fabrici de betoane a domnului Michael Leier, fon­dator. Până în prezent, Gru­pul se află exclusiv în propri­etatea familiei, trei generaţii gestionând împreună afaceri­le şi evoluţia companiei.

Prima companie din Ro­mânia a fost în­fiinţată în anul 2004

Prima companie din Ro­mânia, Leier Rom a fost în­fiinţată în anul 2004 ca par­te a grupului Leier, iar în toamna anului 2005 au înce­put lucrările de construcţie a noii fabrici Leier în comu­na Unirea, judeţul Alba. U­nitatea de producţie şi‑a în­ceput activitatea în iunie 2006, aici fiind fabricate di­ferite elemente pentru zidă­rie şi cofraj din beton, pave­le, borduri, elemente pentru canalizare. Ultima linie de producţie s‑a finalizat în va­ra anului 2009, iar începând cu 2014 paleta de produse realizate în această locaţie a fost completată cu panouri fonoizolante de înaltă cali­tate din elemente Durisol.

Cea de‑a doua fabrică a Grupului Leier a fost achiziţi­onată în anul 2018, unul din­tre cei mai importanţi compe­titori ai pieţei materialelor de zidărie ceramică din Iaşi. Ast­fel, compania Brikston Con­struction Solutions S.A. a fost achiziţionată integral de Gru­pul Leier, de la acel moment fiind imediat iniţiate investi­ţii în operarea durabilă şi pe termen lung a fabricii.

În anul 2020 Leier a făcut un nou pas în dezvoltarea business‑ului, achiziţionând un important producător de cărămidă şi ţiglă ceramică din Sighişoara. Şi aici Gru­pul Leier a iniţiat imediat in­vestiţii, pentru a creşte în continuare nivelul calitativ ridicat al produselor.

În anul 2021 Leier a fina­lizat o investiţie de tip Gre­enfield într‑o unitate de pro­ducţie la Câţcău, unde sunt produse elemente vibropre­sate din beton ce cea mai î­naltă calitate.

Grupul Leier are convinge­rea că piaţa românească a ma­terialelor de construcţii este într‑o continuă dezvoltare şi participă activ la aceasta prin investiţiile de amploare ce asi­gură un înalt standard calita­tiv al portofoliului de produ­se, adaptat permanent la evo­luţia pieţei.

Investiţiile în înfi­inţarea unor noi puncte de lu­cru sunt menite să asigure Gru­pului proximitatea faţă de cli­enţii săi, conducerea compa­niei fiind deschisă şi altor po­sibile achiziţii.

Thomas Ebner, CEO Leier România

„Producţia din România se comercializează la nivel naţional, în Republi­ca Moldova şi Ucraina. Cu ga­ma de zidărie ceramică sun­tem prezenţi în reţeaua naţio­nală DIY, în timp ce la Sighi­şoara avem singura fabrică de ţiglă ceramică din România. În această unitate de produc­ţie am renovat întreaga clădi­re de birouri şi efectuăm con­stant investiţii menite să îm­bunătăţească aprovizionarea, producţia şi logistica.

Gama Leier Kaiserstein, produsă în cele două fabrici de vibropre­sate din beton a fost promo­vată cu succes în acest an şi suntem pregătiţi pentru des­chiderea secţiei de la Iaşi, un­de vom avea un brand puter­nic şi vom veni în întâmpina­rea clienţilor noştri cu soluţii complete pentru construcţii. Investiţia de la Iaşi este în curs de implementare, aici se con­struieşte şi se pune în exploa­tare o nouă hală, care va găz­dui o linie de producţie pen­tru prefabricatele din beton. Fabrica Leier de la Câţcău es­te o investiţie de tip Greenfi­eld şi deserveşte piaţa din Vest a României.

Aici producem dale şi pavele premium şi sun­tem în plin proces de produc­ţie, fabrica fiind la acest mo­ment complet funcţională. În 2021 am integrat cu succes produse premium pentru zi­dărie, de tip LeierPlan şi Le­ierTherm, ambele importate din Grup, pe care piaţa din Ro­mânia le‑a integrat în cu suc­ces în proiectele sale de con­strucţie.” a declarat Thomas Ebner, CEO Leier România.

Urmărindu‑şi cu perseve­renţă scopul declarat, acela de a fi un jucător de top în piaţa materialelor pentru con­strucţii, Leier marchează o premieră importantă: în toa­te cele patru fabrici sunt în derulare investiţii majore în creşterea capacităţii de pro­ducţie, dezvoltarea de noi sec­ţii sau produse, îmbunătăţi­rea calităţii produselor, dez­voltarea relaţiilor cu clienţii şi a logisticii necesare.

Efervescenţa tuturor pie­ţelor pe care activează (zidă­rie ceramica si de beton, ti­glă ceramică şi de beton, pre­fabricate din beton, coşuri de fum) determină managemen­tul să rămână focusat pe toa­te proiectele în derulare şi să se adapteze specificului fie­căruia, astfel încât, privesc încrezători în realizarea cu succes a tuturor planurilor Grupului Leier în România.

www.leier.ro